เกี่ยวกับเรา

ร้านคอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิซ

ตั้งอยู่ที่ 58/4  ตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  38150

โทร 093-2899056

Facebook 

LINE

เว็บไซต์ http://cmsservice.bcsnru.com

การชำระเงิน

 

 

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านคอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส

 

 

นายคมเพชร   มาตราช       รหัส  59207426105

นายเสกสรร   อินทรสิทธิ์      รหัส  59207426108

 

  

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีการศึกษา 3/2560